دانشگاه پلی تکنیک کی یف

29

دانشگاه زاپروژیا اوکراین

34

بالا